Polityka prywatności
i regulamin portalu

Klauzula informacyjna

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

informujemy iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Value Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000710806, NIP: 5213807255, REGON: 369052353 (dalej także jako: „Spółka”).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: e-mail: jdomeracki@valuefinance.pl tel. 697-888-589

2) Administrator przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe?

• Imię, nazwisko;
• Adres e-mail;
• Numer telefonu

3) na dzień rejestracji Inspektor ochrony danych nie został przez administratora powołany, (w przypadku jego powołania przekazana zostanie odpowiednia informacja)

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO tj. na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody w celu nawiązania kontaktu przez Administratora i przedstawienia oferty usług własnych Administratora.

5) Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka będzie przetwarzać pozyskane od Pana/Pani w celach wskazanych w zgodzie –może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Pana/Pani danych w celach wskazanych w zgodzie,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym niż administrator odbiorcom, z wyłączeniem przypadku, w którym dane osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa, a innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na takie udostępnienie zgodę. Procesorami powierzenia Pan/Pani danych osobowych będą: podmiot zapewniający obsługę utrzymania strony internetowej Administratora oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną Administratora. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie

9) Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Spółkę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych uniemożliwi jednak podjęcie działań, określonych w udzielonej przez Pani/Pana zgodzie na przetwarzacie danych osobowych

10) Zgodnie z art. 15 – 22 RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

6. Prawo do sprzeciwuJeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią lub na podstawie art. 6 ust 1 pkt e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

11) 7. Może Pan/Pani realizować swoje prawa wymienione w pkt. 10 powyżej poprzez wysłanie stosownego żądania na adres jdomeracki@valuefinance.pl Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

12). Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

13) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25.05.2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

14) Pana/Panią dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Value Finance SP Z O O, , ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa w (zwana dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników korzystających z Portalu.

Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki.

Dokonując rejestracji na stronie internetowej Spółki www.valuefinance.pl (dalej „Portal”) akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie i jesteś dalej określany/a jako „Użytkownik”.

Jakie informacje zbieramy?

Przetwarzane przez Spółkę informacje o Użytkownikach służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb.

Przetwarzamy następujące rodzaje informacji:

• Informacje podane przez Użytkownika: informacje, które Użytkownik przekazuje Spółce, mogą zawierać dane osobowe.

• Uwagi przekazane Spółce za pośrednictwem formularza kontaktowego: Użytkownik ma możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania Portalu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Portalu, a podane przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

• Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Portalu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę.

Zbierane dane to:

– adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
- odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;.

• Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach Portalu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean), oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com)

Bezpieczeństwo informacji

Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika.

Portal Spółki używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego danych.

Portal zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Spółki przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Spółka posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Spółka zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Spółkę danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Spółki danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Portalu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b) Spółka oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Spółka stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Spółkę danych należytej staranności.

Możliwości wyboru

Użytkownik ma możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać Spółce.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać uprzednio zamówionej korespondencji e-mailowej, może zrezygnować z jej otrzymywania cofając udzieloną zgodę.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania „cookies”, co uniemożliwi Usługodawcy jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku.

Zmiany Polityki Prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Portalu i poinformowania o tym fakcie wszystkich Użytkowników.

Spółka danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do Portalu: www.valuefinance.pl

Wykorzystanie „cookies”

„Cookies” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Portalu.

„Cookies” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Portalu.

W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „cookies”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez Spółkę funkcje Usług, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Cookies” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do Użytkowników, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing).

Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz zrezygnować z możliwości zapisywania plików „cookies” w Twojej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania z plików „cookies”) lub linków służących do rezygnacji z „cookies” konkretnych dostawców, które znajdziesz w Polityce Cokies stanowiącej część niniejszej Polityki Prywatności.

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie „cookies” ograniczy pełną funkcjonalność Portalu.

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies”

Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.

Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług na rzecz Użytkowników informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, poprzez wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.

Jak zrezygnować z zapisywania plików „cookies”

Jeśli chcesz zrezygnować z zapisywania plików cookies, wybierz przeglądarkę z której korzystasz i postępuj zgodnie ze wskazówkami:

• Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Mozzila Firefox- http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85cz
• Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl• Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
• Safari – http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

W celu rezygnacji z zapisywania wybranych plików cookie prosimy odwiedzić następujące strony:

• pliki cookie Google wykorzystywane w kampaniach remarketingowych – możliwość rezygnacji na stronie Menedżera preferencji reklam
• pliki cookie Teracent wykorzystywane w reklamach dynamicznych Google AdWords, możliwość rezygnacji na stronie Teracent.
• pliki cookie wykorzystywane w kampaniach remarketingowych Adpilot – możliwość rezygnacji po kliknięciu na link: http://rtbhouse.com/privacy.php

Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do nas: jdomeracki@valuefinance.pl

Więcej informacji na temat „cookies” http://wszystkoociasteczkach.pl/

©2018 Wszystkie prawa zastrzeżone Value Finance Sp. z o.o.