Klauzula informacyjna Value Finance Books

vf polityka header

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Value Finance Books Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 39, 90-418 Łódź, KRS 0000906223, NIP 7252309781, REGON 389187735, kapitał zakładowy 15.000 zł.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Kościuszki 39,
  90-418 Łódź oraz poprzez email: kontakt@valuefinance.pl.
 2. Podanie przez danych osobowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 3.pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  1) w celu realizacji procesu rekrutacji:
  a. w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy),
  b. w zakresie dodatkowych danych oraz wizerunku – na podstawie zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na piśmie lub poprzez wyraźnie działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych i ich wysłaniu do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, wyrażonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych i innym podmiotom przetwarzającym dane, w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres jej trwania, a w uzasadnionych przypadkach również po zakończeniu procesu rekrutacji, do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku gdy Kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych i przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego, w którym Kandydat uczestniczył lub do momentu wycofania zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2) Otrzymania kopii danych osobowych,
  3) Sprostowania danych osobowych,
  4) Usunięcia danych osobowych,
  5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
  Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.