Polityka prywatności

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Value Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-727) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000710806, NIP: 5213807255, REGON: 369052353, kapitał zakładowy 15.000 zł;

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies oraz innej podobnej technologii;

1.3. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Serwisu;

1.4. Polityka – niniejsza polityka prywatności;

1.5. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

1.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

1.7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.valuefinance.pl;

1.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

2.1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych bezpośredni kontakt z Administratorem Użytkownik może nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: jdomeracki@valuefinance.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce Kontakt w Serwisie.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

3.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

3.2. Odwiedzając Serwis lub korzystając z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu, Użytkownik akceptuje zasady opisane w Polityce.

4. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH I ŹRÓDŁO DANYCH FORMULARZ KONTAKTOWY NA GÓRZE STRONY GŁÓWNEJ SERWISU

4.1. Wysyłając formularz kontaktowy Użytkownik dobrowolnie przekazuje Administratorowi następujące dane osobowe: telefon, e-mail.

4.2. Dane te mogą być przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Administratora, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym. Użytkownik może wyrazić zgodę lub odwołać zgodę w każdym czasie na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem telefonu lub e-maila Użytkownika Serwisu.

4.3. Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane przez Administratora do przekazywania treści dotyczących oferty Administratora na podany przez Użytkownika numer telefonu, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.), na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym. Użytkownik może wyrazić zgodę lub odwołać zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem e-maila lub telefonu Użytkownika Serwisu.

4.4. Dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane w skrzynce e-mailowej Administratora na serwerze w thecamels.org oraz przetwarzane przez Administratora.

FORMULARZ KONTAKTOWY W ZAKŁADCE KONTAKT

4.5. Wysyłając formularz kontaktowy Użytkownik dobrowolnie przekazuje Administratorowi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail.

4.6. Dane te mogą być przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Administratora, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym. Użytkownik może wyrazić zgodę lub odwołać zgodę w każdym czasie na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika Serwisu.

4.7. Dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane w skrzynce e-mailowej Administratora na serwerze w thecamels.org oraz przetwarzane przez Administratora.

NEWSLETTER

4.8. Zapisując się na newsletter Użytkownik dobrowolnie przekazuje Administratorowi następujące dane osobowe: e-mail i imię.

4.9. Dane te mogą być przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Administratora na zasadach określonych w pkt 4.2. Polityki.

4.10. Dane podane przy zapisywaniu się na newsletter będą przetwarzane przez Administratora, dostawcę serwera thecamels.org i ActiveCampaign – na zasadzie powierzenia przetwarzania danych.

MESSENGER

4.11. …

KOMENTARZE

1.1. Dodając komentarz na blogu w Serwisie, dane Użytkownika (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies lub innych podobnych technologii), przechowywane będą w WordPress na serwerze thecamels.org w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowaniem.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

4.12. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

LOGI

4.13. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera thecamels.org, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.

4.14. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

5.1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

5.1.1. w celach analitycznych i statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowią odpowiednio: poprawa stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, ochrona praw Administratora;

5.1.2. w celu identyfikacji nadawcy, obsługi jego zapytania, przekazania zamówionej oferty, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy – w zakresie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – na podstawie zgody Użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO).

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

6.1. Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora jest zależny od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

6.2. Co do zasady dane Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

6.3. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia Pliku Cookie. Niektóre Pliki Cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

7.1. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem.

OBOWIĄZEK LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

7.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne. UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

7.3. Użytkownik posiada:

7.3.1. Prawo żądania dostępu do danych, a także otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

7.3.2. Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;

7.3.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO;

7.3.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania z art. 18 RODO;

7.3.5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

7.3.6. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO, a jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzana dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7.3.7. Prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

8.2. Ponadto dane Użytkownika mogą być udostępnione dostawcy hostingu, serwera poczty, dostawcy usług do połączeń telefonicznych,

8.3. W związku z korzystaniem przez Administratora z systemu Google Analytics oraz Pixel Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Dostawcy powyższych usług przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

8.4. Dane Użytkowników nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowania.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika.

9.2. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego danych.

9.3. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych.

9.4. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

9.4.1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO, jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu;

9.4.2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od nich zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

9.4.3. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

10. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

10.1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem Plików Cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika.

10.2. Administrator wykorzystuje te informacje do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu i zapewnieniu bezpieczeństwa; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

10.3. Informacje pozyskane za pośrednictwem Plików Cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

10.4. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów Plików Cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich Plików Cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już Pliki Cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

10.5. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem Plików Cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

10.6. Administrator informuje, że wyłączenie Plików Cookies, może ograniczyć pełną funkcjonalność Serwisu.

10.7. Administrator może wykorzystywać uzyskane w sposób określony powyżej informacje do celów marketingowych.

10.8. W celu zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji i regulacji ws. ochrony danych jest dostępnych pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

10.9. W celach reklamowych Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., z siedzibą w 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Pixel Facebook w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. Informacje zbierane w ramach Pixel Facebook nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebook nie są zależne od Administratora. Dodatkowe informacje o ochronie prywatności są dostępne w Polityce prywatności Facebooka dotyczącej danych osobowych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

10.10. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani za obowiązujące w stosunku do Użytkowników zasady ochrony poufności informacji.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności w Serwisie.

11.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.